Sifnos Island Black and White 1987.

anchientdreamsiv87v.jpg
dutchpigeonsifv87.jpg
finsif87v.jpg
greekgothic87v.jpg
milograssv87.jpg

nora87v.jpg
norwaymilov87.jpg
papous87v.jpg
pigeondutchsifv87.jpg
sifnosanchientdreamvkastro.jpg

© Keeley 1987.