Five Portraits 1988.

daleyelgon85v.jpg
joigirlphiliapa.jpg
kymberlybalimorejw.jpg
macmacfadden86v.jpg
mitchellsnycv88.jpg

All Photographs + Text Copyright 1988-2007 Christopher Keeley